N50M Arc Neodymium-Iron-Boron

N50M Arc Neodymium-Iron-Boron